Proč je minimální investice do fondu 1 milion korun?

Proč je minimální investice do fondu 1 milion korun?

Pokud se rozhodnete investovat do fondu kvalifikovaných investorů, který je spojený s vysokou mírou zabezpečení a možností vysokého ročního zhodnocení, zjistíte, že minimální výše investice činí 1 milion korun. Proč není možné investovat nižší částku? A jaké jsou podmínky nabytí statusu kvalifikovaného investora?

První fond kvalifikovaných investorů na základě povolení ČNB v České republice působil od roku 2007. V roce 2013 začala platit směrnice o správcích alternativních fondů a došlo k jednotné evropské regulaci, která ustanovila pravidla pro investování, jedno z nich je spojeno právě s minimální výší investice, a sice s jedním milionem korun. V České republice je dozorovým orgánem fondů kvalifikovaných investorů ČNB.

Věděli jste?

Dle dat Asociace pro kapitálový trh bylo v České republice k prosinci 2021 zaregistrovaných 301 fondů kvalifikovaných investorů. Nejrozšířenější jsou nemovitostní fondy, do kterých také investoři nejčastěji investují.

Proč je minimální investice ve výši 1 milion korun?

Důvodem, proč tedy investoři musejí investovat minimálně 1 milion korun, je skutečnost, že je tato částka předepsaná zákonem České republiky. Proč byla stanovená právě tato částka, a ne například několik stovek tisíc korun? Legislativním záměrem bylo, aby do fondu kvalifikovaných investorů mohli investovat pouze ti investoři, kteří disponují potřebným kapitálem a takoví investoři, které případný finanční nezdar nijak zásadně neohrozí.

Kolik můžete vydělat investováním 1 mil. Kč?

Fondy kvalifikovaných investorů jsou spojeny s velmi širokým zaměřením investic, může se jednat například o cenné papíry, kryptoměny, obnovitelné zdroje nebo nemovitosti, které přinášejí nejstabilnější výnosy. Pokud byste se například rozhodli investovat do fondu kvalifikovaných investorů VIHOREV CAPITAL zaměřeného na rezidenční a investiční nemovitosti, garantovaný výnos činí 9 % a 9 % p.a. Vezměme si, že byste investovali minimální částku, tedy 1 mil. Kč. Pokud byste ve fondu setrvali 10 let, dosáhlo by zhodnocení investované částky 106,1 %. Celková částka by tedy činila 2 061 032 Kč a zdaněný výnos by byl 1 061 032 Kč.

Kdo může být kvalifikovaným investorem?

Definice kvalifikovaného investora je ukotvena v zákoně č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech. Podle zákona je kvalifikovaným investorem česká nebo zahraniční fyzická či právnická osoba, která investuje alespoň 125 000 Euro (aktuálně cca 3 075 000 Kč) a potvrdí, že si je vědoma možných rizik, anebo investor, který investuje minimálně 1 milion korun a administrátor investičního fondu se zaručí, že investice odpovídá finančnímu zázemí a odborným investičním znalostem a zkušenostem investora. Investora v tomto případě čeká investiční test, který jeho znalosti potvrdí.

Tomáš Wildt z developerské a investiční skupiny Vihorev podmínky pro vstup do fondu kvalifikovaných investorů shrnuje takto: „Fond kvalifikovaných investorů předpokládá, že investor má dostatečné volné finanční prostředky odpovídající jednomu milionu korun a více. Fond kvalifikovaných investorů tedy není určený drobným investorům, kteří investují v řádech stokorun a tisícikorun. Dále se očekává, že si je investor vědom možných rizik spojených s investováním a potenciálně má nějakou investiční zkušenost s investičními produkty a je si vědom toho, že své finance svěřuje do obhospodařování jiným subjektům s výhledem zhodnocení. Tímto můžeme definovat kvalifikaci investora. Nejedná se tedy jen o podmínku jednoho milionu korun.“

Délka setrvání ve fondu kvalifikovaných investorů: Minimálně 3 roky

Doporučený investiční horizont jsou minimálně tři až čtyři roky. Důvod je prostý, na investice z fondu kvalifikovaných investorů se vztahuje tříletá lhůta pro aplikaci daně z kapitálových výnosů ve výši 15 %. Po uplynutí tří let je však investor osvobozený z platby daně ze zisku z investice. Neznamená to však, že vložené finance nemůže investor vybrat dříve. Akcie fondu kvalifikovaných investorů VIHOREV CAPITAL jsou veřejně obchodovatelné na Burze cenných papírů Praha, a dluhopisy tak může investor kdykoliv a komukoliv prodat, je ale nutné počítat s nutností platby daně a výstupním poplatkem.

Závěr

Minimální částka 1 milion korun, která je nutným předpokladem pro vstup do fondu kvalifikovaných investorů, je stanovena zákonem. Doporučený investiční horizont je od tří let výše vzhledem k tomu, že do tří let zisk z investice podléhá zdanění ve výši 15 %. Pokud se rozhodnete investovat do fondu kvalifikovaných investorů VIHOREV CAPITAL, čeká vás garantovaný výnos 9 % až 9 % p.a., který však reálně vzhledem k takzvanému složenému úročení přesahuje 8 %.