Výhody investování prostřednictvím fondu investorů

Výhody investování prostřednictvím fondu investorů

Jedním z nejčastěji diskutovaných témat dnešní doby je, do čeho investovat volné finanční prostředky, a ochránit tak své peníze před stále rostoucí inflací. Podle průzkumu společnosti Generali Investments CCE z roku 2021 část svých výdělků investuje 38 % Čechů. Zhodnocení peněz prostřednictvím investičních fondů za nejvhodnější způsob investování považuje desetina lidí. Jaké hlavní výhody tedy investorům fond kvalifikovaných investorů (FKI) nabízí?

Jaké jsou výhody fondů kvalifikovaných investorů?

Fondy kvalifikovaných investorů jsou oproti jiným formám investic spojeny s řadou výhod. Jednou z nich je skutečnost, že umožňují podílnicky investovat do aktiv, jejich hodnota se pohybuje v řádu milionů, například do nemovitostních projektů, které mohou mít hodnotu i stovek milionů korun. Další výhodou je možnost vysokého zhodnocení a vysoká míra ochrany, díky několikanásobné kontrole jsou fondy kvalifikovaných investorů pro investory velmi transparentní.

„Z mého pohledu je fond kvalifikovaných investorů jednou z nejzabezpečenějších investic na trhu, ale samozřejmě záleží na tom, co je předmětem portfolia. Na českém trhu jsou fondy kvalifikovaných investorů, které například obchodují s drahými kovy nebo kryptoměnami, může se také jednat o oblast průmyslu, strojírenství nebo výroby. Jinými slovy, fond kvalifikovaných investorů může zahrnovat téměř všechny oblasti jakékoliv hospodářské aktivity. Mezi investory jsou velmi oblíbené zejména nemovitostní dluhopisy, nemovitosti totiž stabilně vykazují dlouhodobý růst,“ dodává k tématu Tomáš Wildt z investiční a developerské skupiny Vihorev Group.

Jaký výnos je spojený s fondy kvalifikovaných investorů?

Jak už jsme nastínili, jedním z důvodů, proč jsou fondy kvalifikovaných investorů tolik oblíbené, je vysoké roční zhodnocení. Míra zhodnocení investice se odvíjí zejména od zaměření fondu a struktury investic. Nejstabilnější zhodnocení je spojeno s fondy zaměřenými na nemovitosti. Například fond kvalifikovaných investorů VIHOREV CAPITAL je spojený s garantovaným ročním výnosem až 9 % p.a. při obvyklém investičním horizontu, který se pohybuje okolo 3 až 4 let. Reálně se však zhodnocení pohybuje nad úrovní 8 % p.a. díky takzvanému složenému úročení, kdy se úročí nejen vložená částka, ale také zhodnocení z předešlých let.

Garance fondu kvalifikovaných investorů

V souvislosti s ročním výnosem se můžete setkat s různými garancemi. Podívejme se třeba na zmíněný fond kvalifikovaných investorů VIHOREV CAPITAL, jehož minimální výnos 9 % p.a. až 9 % p.a. je jasně garantovaný zakladateli. Garance spočívá v tom, že pokud fond nedosáhne výnosu 9 %, přesune se majetek, potažmo akcie, zakladatelů k investorovi tak, aby tohoto výnosu dosáhl.

Příklad: Investice 2 mil. Kč + 3 roky setrvání ve fondu = výnos 484 594 Kč

Abyste měli lepší představu o tom, jakým způsobem se vám peníze zhodnotí, podívejte se na následující příklad. Kdybyste do fondu kvalifikovaných investorů investovali 2 000 000 Kč a setrvali ve fondu 3 roky, dostali byste vyplacenou částku 2 484 596 Kč a zdaněný výnos by tedy činil 484 594 Kč.

Investice v rukou odborníků

Další výhodou fondu kvalifikovaných investorů je skutečnost, že vkládáte své finance do rukou expertů a fondy kvalifikovaných investorů jsou regulovány Českou národní bankou a na jejich provoz dohlíží depozitář.

„Klíčovou výhodou fondu kvalifikovaných investorů VIHOREV CAPITAL je robustní struktura fondu, ve fondu tak vystupuje celá řada subjektů, které na něj dohlížejí. Rozhodování o fondu kvalifikovaných investorů a jeho aktivitách tedy nevykonává zakladatel, ale investiční výbor a samozřejmě také ustanovené statutární orgány, které jsou ve společnosti AVANT, jež je obhospodařovatelem a administrátorem fondu. Samozřejmostí fondu kvalifikovaných investorů VIHOREV CAPITAL je také naprostá transparentnost, auditovatelnost, kvartální výkazy apod.,“ přibližuje fungování fondu kvalifikovaných investorů skupiny Vihorev Group Tomáš Wildt.

Struktura fondu kvalifikovaných investorů VIHOREV CAPITAL

Co si přesně představit pod robustní strukturou fondu kvalifikovaných investorů skupiny Vihorev Group? Strukturu složenou ze zakladatelů fondu, investičního výboru, depozitáře fondu, akcionářů, auditora fondu, administrátora a obhospodařovatele fondu a ČNB.

Auditor fondu: AUDIT ONE s.r.o.

Auditorem fondu kvalifikovaných investorů VIHOREV CAPITAL je společnost AUDIT ONE s.r.o., která má na starost ověření účetní závěrky a dle zákona provádí výrok k souladu výroční zprávy s jeho účetní závěrkou.

Administrátor a obhospodařovatel fondu: AVANT Investiční společnost a.s.

Společnost AVANT, která je největším obhospodařovatelem fondů kvalifikovaných investorů v ČR, spravuje majetek fondu, vede účetnictví, řídí rizika fondu, poskytuje právní služby, oceňuje majetek fondu apod.

Depozitář fondu: Česká spořitelna a.s.

Rolí depozitáře fondu je opatrovat majetek fondu, vést účetnictví podfondu a evidovat pohyby v něm, provádět kontroly, vyplácet protiplnění a využívat výnosy v souladu se zákonem.

Závěr

Proč se rozhodnout investovat své finance do fondu kvalifikovaných investorů? Důvodů existuje hned několik. Jedná se o regulaci ze strany ČNB a dohled depozitáře, díky čemuž jsou fondy zcela transparentní, možnost nadstandardních výnosu (v případě fondu kvalifikovaných investorů VIHOREV CAPITAL se jedná o garantovaný roční výnos od 9 % do 9 %), vysoká svoboda toho, do jakých aktiv investovat, a v případě fondů zaměřených na nemovitosti také stabilní zhodnocení a nízká míra rizika.