Jak chráníme naše investory před ztrátou?

Jak chráníme naše investory před ztrátou?

Představa vysokého zhodnocení investice je bezesporu pro mnoho investorů velmi lákavá. Jednou z největších obav investorů však přirozeně je, že o své investice přijdou. Možné nebezpečí ztráty investice je ale závislé na tom, jakou míru rizika investor připustí a jakým způsobem se rozhodne své finance zhodnotit. Nástroje developerské a investiční skupiny Vihorev se vyznačují vysokou mírou ochrany investora. Jak tedy Vihorev Group chrání své investory před ztrátou?

Ochrana před ztrátou investice se odvíjí od toho, jaký investiční nástroj skupiny Vihorev si investor zvolí. Své finanční prostředky může investovat do tří nástrojů, a sice do nemovitostních dluhopisů, fondu kvalifikovaných investorů nebo případně do individuální formy investice.

Nemovitostní dluhopisy

Nemovitostní dluhopisy patří k jedněm z nejčastějších finančních nástrojů a pracuje s nimi celá řada společností napříč všemi segmenty ekonomiky, ať už se jedná o průmysl, výrobní a strojírenský segment nebo samozřejmě také oblast nemovitostí. Dluhopisové emise však za sebou mají několik negativních kauz, které neunikly pozornosti médií, a právě tyto kauzy mnohdy investory od této formy investice odrazují. Je však třeba říci, že ne všechny dluhopisy jsou spojeny s vysokým rizikem a je nutné zaměřit se na to, jakým způsobem jsou dluhopisy zajištěné, a také, o jaký typ businessu se dluhopisy opírají.

Jakým způsobem mohou být nemovitostní dluhopisy zajištěné?

Nemovitostní dluhopisy jsou na rozdíl od některých jiných odvětví velmi dobře zabezpečené a mohou být zajištěny dvěma možnými formami.

První forma zajištění nemovitostních dluhopisů spočívá v tom, že jsou vázány na konkrétní projekt a dluhopisová emise je přímo zajištěná závazkovým právem uvedeným v katastru nemovitostí. Jedná se tedy o klasické zástavní právo, které používají například banky při financování projektů. Tato forma však není příliš často využívaná. Je totiž velmi složitá a v případě, že je k projektu navázané financování ze strany banky, banka prakticky nikdy neumožní vepsat další zástavní právo jakéhokoliv dalšího subjektu, které by mělo případný dopad na pohledávku. Tato forma zabezpečení dluhopisů je tedy velmi výjimečná a nepracuje s ní takřka žádná společnost.

Další možností je, že jsou nemovitostní dluhopisy zajištěny samotnou společností, jež za dluhopisy stojí, společně s fyzickou osobou společníka. V tomto případě tedy existuje přímá návaznost na konkrétní společnost, která je spojená také s možností vymáhání investice. Ochrana investorů před ztrátou je tak velmi vysoká.

Jak je to konkrétně u našich dluhopisů s výnosem 7 % p.a.?

„Nemovitostní dluhopisy jsou vždy zajištěny konkrétními projekty a majetkem skupiny Vihorev Group. Investor může do nemovitostních dluhopisů investovat už od 20 000 Kč s pevným výnosem 7 % p.a.,“ přibližuje jeden z investičních nástrojů skupiny Vihorev pan Tomáš Wildt.

Investiční fond VIHOREV CAPITAL

Ideální formu investice představuje fond kvalifikovaných investorů VIHOREV CAPITAL, jenž je zajímavou investiční příležitostí pro investory, kteří chtějí investovat milion a více. V rámci celé struktury fondu kvalifikovaných investorů vystupuje velké množství subjektů, které se na zabezpečení investice podílejí.

Vysoká míra zabezpečení fondu

Struktura fondu skupiny Vihorev je složena z auditora fondu AUDIT ONE s.r.o., který ověřuje účetní závěrku, depozitáře fondu, jímž je Česká spořitelna a.s., která eviduje pohyby v něm a provádí kontroly, investičního výboru, zakladatelů fondu, dozorčí rady, akcionářů s právem na zisk a odkup investičních akcií a v neposlední řadě také administrátora a obhospodařovatele fondu. Tím je Avant investiční společnost, jež spravuje majetek fondu. Jedná se o největší investiční společnost na českém trhu fondů kvalifikovaných investorů. Avant spravuje 152 fondů s celkovou hodnotou přesahující 69 miliard Kč.

„Fond kvalifikovaných investorů VIHOREV CAPITAL je pod dohledem a podléhá pravidelným auditům. Máme také povinnost kvartálně přeceňovatt majetek a vydávat reporty. V tomto směru jsme tedy naprosto transparentní a otevření vůči všem investorům. Fond kvalifikovaných investorů je postavený na principu, že prioritní investiční akcie, které jsou primárně určeny investory, jsou navázané přímo na majetek fondu. Kromě garancí, dohledů a dalších forem zabezpečení jsou tedy investice zabezpečeny přímomajetkem fondu,“ objasňuje vysokou míru zabezpečení investičního fondu Tomáš Wildt.

Garance minimálního výnosu 9 % p.a.

V rámci redistribučního schématu výkonnostní investiční akcie zakladatelů fondu ručí držitelům prioritních investičních akcií - investorům - za minimální výnos 9 % p.a. svou hodnotou a svým ziskem. Pokud tedy investor vstoupí do fondu, tak vždy může počítat s garantovaným výnosem minimálně 9 % p.a., a to i v případě, že by se fondu nedařilo a měl horší výsledky, než se predikovalo v rámci ročního zhodnocení fondu. Zhodnocení 9 % je tedy nejnižší garantované zhodnocení a investor nikdy nedostane nižší zhodnocení. Je to dáno redistribučním schématem, kdy se výnos dorovnává majetkem zakladatelů. „Jinými slovy i na úkor zisku zakladatelů fondu, Vihorev Group vždy garantuje investorům minimální výnos 9 % p.a. Jedná se o naprosto jednoznačný a transparentní závazek,“ dodává Tomáš Wildt.

Likvidita nemovitostních dluhopisů a fondu kvalifikovaných investorů

Nemovitostní dluhopisy i fond kvalifikovaných investorů Vihorev Group je spojený také s likviditou, která udává míru schopnosti společnosti přeměnit svá aktiva na finanční prostředky. „Nemovitostní dluhopisy i fond kvalifikovaných investorů, potažmo akcie, jsou na trhu velmi dobře likvidní. Dluhopisy mohou samozřejmě změnit majitele kdykoliv v průběhu jejich investičního cyklu. Akcie fondu jsou veřejně obchodovatelné na Burze cenných papír Praha, a umožňují tak investorům, aby se velmi rychle dostali ke svým vloženým finančním prostředkům. Investor tedy své akcie může kdykoliv a komukoliv prodat,“ říká Tomáš Wildt.

Individuální investice

Individuální investice se skupinou Vihorev Group jsou vždy předmětem jednání a mohou mít různé formy. Jednat se může například o přímý podílový vstup do společnosti nebo podílový vstup do projektu, určitou formu financování konkrétních projektů nebo se může jednat také o kombinaci některých produktů ve formě ročního zhodnocení nebo podílu na zisku. Tato forma investice se vždy odvíjí od konkrétních představ investora, a to nejen ve smyslu, o jakou formu investice se bude jednat, ale také jak bude investice zabezpečena a v neposlední řadě jakého výnosu bude dosaženo. Výnos individuální investice začíná na 10 % p.a. a minimální výše investice je 10 milionů Kč.

Investiční nástroje Vihorev Group: Vysoký výnos i vysoká míra zabezpečení

Ať už se investoři rozhodnou investovat své finanční prostředky do dluhopisů, fondu kvalifikovaných investorů nebo zvolí individuální formu investice, jejich investice je ve srovnání se standardy trhu nadstandardně zajištěna, což je dané i segmentem podnikání, kdy za investicí stojí konkrétní majetek ve formě nemovitosti. Investice do nemovitostí je tak například oproti virtuálním komoditám mnohonásobně lépe zabezpečena.