Je možné výnos z nemovitostí opravdu garantovat?

Je možné výnos z nemovitostí opravdu garantovat?

Garantovaný výnos. Pojem, na který se někteří investoři dívají s jistou mírou nedůvěry, pokládají si totiž otázku, zda je opravdu možné výnos z nemovitostí, který v případě investičních nástrojů skupiny Vihorev Group začíná na 7 % p.a., garantovat. V následujících řádcích najdete na tuto důležitou otázku odpověď.

Výnosnost našich investičních nástrojů

Pokud se rozhodnete investovat své finance s Vihorev Group, roční výnos se liší na základě toho, pro který ze tří investičních nástrojů se rozhodnete. Jaký výnos garantují nemovitostní dluhopisy VIHOREV INVESTMENTS, investiční fond VIHOREV CAPITAL a individuální investice?

Nemovitostní dluhopisy VIHOREV INVESTMENTS

U nemovitostních dluhopisů je výnos jasně stanovený v rámci emise. Jedná se tedy o pevný výnos 7 % p.a. a skupina Vihorev zodpovídá za to, že klient stanovený výnos dostane. V případě nemovitostních dluhopisů dochází ke kvartální výplatě výnosu, díky čemuž má také investor jistotu, že vše funguje tak, jak má. O tom, jak se developerské a investiční skupině Vihorev daří, se může investor informovat také prostřednictvím pravidelných marketingových zpráv a výročních zpráv. Do dluhopisů je možné investovat už od 20 tisíc Kč.

Kolik můžete s nemovitostními dluhopisy vydělat?

Zajímá vás, kolik za rok můžete na nemovitostních dluhopisech vydělat? Vezměme si, že byste investovali 1 000 000 Kč, roční výnos by byl 70 000 Kč a výše kvartální výplaty by činila 17 500 Kč.

Fond kvalifikovaných investorů VIHOREV CAPITAL

V případě fondu kvalifikovaných investorů VIHOREV CAPITAL se jedná o jasně nastavenou garanci výnosu. Za touto garancí stojí konkrétní hodnota celého fondu, respektive majetku, který v něm je a také práce s projekty a jejich zhodnocení v dlouhodobějším časovém horizontu. Minimální výnos 9 % p.a. je jasně garantovaný díky redistribučnímu schématu fondu společnosti Vihorev.

Redistribuční schéma fondu Vihorev Group

Za fondem kvalifikovaných investorů VIHOREV CAPITAL stojí robustní struktura fondu složená ze zakladatelů fondu, investičního výboru, administrátora a obhospodařovatele fondu – AVANT investiční společnost a.s., depozitáře fondu – České spořitelny, a.s., dozorčí rady, akcionářů, auditora fondu – AUDIT ONE s.r.o. a České národní banky.

„Ve fondu aplikujeme redistribuční mechanismus a do fondu jsme z vlastních zdrojů vložili již přes 100 milionů Kč. Investice klientů jsou samozřejmě chráněny a kryty majetkem fondu podle standardních a zcela transparentních pravidel pro fondy kvalifikovaných investorů na trhu v ČR pod dohledem ČNB. Jsme také pravidelně auditováni,“ objasňuje zakladatel Vihorev Group Maxim Vihorev. Na toto téma navazuje Tomáš Wildt taktéž ze skupiny Vihorev: „Redistribuční schéma nenabízejí všechny nemovitostní fondy, jedná se o přidanou hodnotu skupiny Vihorev. Garance spojená s fondem kvalifikovaných investorů je tedy naprosto pevně ukotvena.“

Výnos nad 8 % p.a. díky složenému úročení

U fondu kvalifikovaných investorů je dané rozmezí výnosu, které Vihorev Group garantuje, jedná se o rozmezí od 9 % a 9 % p.a. Investice však funguje tak, že se od prvního roku kromě vložené počáteční částky úročí i zhodnocení z předcházejícího roku. Mluvíme tedy o takzvaném složeném úročení, kdy celkový výnos (IRR) převyšuje 8 % p.a. „Výnos 9 % až 9 % p.a. je minimálním garantovaným výnosem, ve střednědobém až dlouhodobém horizontu však může investor počítat díky složenému úročení s mnohem vyšším výnosem. Do 10 let má tak investor zdvojnásobenou hodnotu vložené investice.“ vysvětluje Tomáš Wildt.

Investoři mají o své investici dokonalý přehled

Investor, který investuje své finance do fondu kvalifikovaných investorů, získává přístup do portálu pro investory, kde má možnost sledovat celý průběh a vývoj investice. Portál nabízí přehledné grafiky i pravidelné zprávy, investice je tak naprosto transparentní.

Kolik můžete vydělat díky fondu kvalifikovaných investorů?

Při investici 3 000 000 Kč a době setrvání ve fondu 10 let byste dosáhli zhodnocení investované částky 106,1 %. Celková částka k výplatě by tedy činila 6 183 095 Kč a zdaněný výnos by odpovídal 3 183 095 Kč.

Individuální investice: Výnos nad 10 % p.a.

Co se týče individuálních investic, je garance výnosu spojena s tím, jakou formu investice investor preferuje. Pokud investor vstupuje do společnosti majetkově, tak už se přímo podílí na majetku skupiny a má přehled a kontrolu nad tím, jakým způsobem společnost hospodaří. Vše záleží na tom, jak se nastaví podmínky a jaká má investor očekávání. To, jakým způsobem bude o průběhu investice investor obeznámen, opět závisí na domluvě, může se jednat například o každoroční setkání nebo o předložení výroční zprávy nebo účetní uzávěrky, ze které je jasně patrná ziskovost a průběh projektů. U individuálních investic se počítá se zhodnocením od 10 % p.a. a více. Individuální investice jsou spojené s investicí od 10 milionů Kč.

S investičními nástroji skupiny Vihorev můžete počítat s výnosem začínajícím na 7 % p.a., a spolehnout se můžete také na to, že bude vaše investice dobře zabezpečena.