Co je fond kvalifikovaných investorů?

Co je fond kvalifikovaných investorů?

Nemovitosti jsou řadou odborníků považovány za bezpečnou investici, která dokáže peníze před znehodnocením ochránit i v době krize. Není proto překvapením, že jsou na vzestupu nemovitostní fondy. A v souvislosti s nemovitostními fondy se často skloňují fondy kvalifikovaných investorů (FKI). O co se jedná a jaký je rozdíl mezi fondem kvalifikovaných investorů a běžným fondem?

Co jsou fondy kvalifikovaných investorů?

Fondy kvalifikovaných investorů je možné také jinými slovy nazvat jako fondy kolektivního investování, které nabízejí velmi široké zaměření investic, může se jednat například o energetiku, cenné papíry, investiční mince nebo nemovitosti. Nejčastějšími zástupci mezi fondy kvalifikovaných investorů jsou právě zmíněné nemovitostní fondy, ty totiž dlouhodobě dosahují nejstabilnějšího zhodnocení, které se pohybuje zhruba od 5 do 7 % p.a. Podle obchodního ředitele investiční společnosti AVANT Pavla Břízy investice do fondu kvalifikovaných investorů neustále rostou a loňský rok byl rekordní, a to nejen pro společnost AVANT. Očekává se, že zájem bude růst i nadále, vzhledem k tomu, že inflace v České republice neustále roste a hrozí ztráta volných finančních prostředků.

Pro koho jsou fondy kvalifikovaných fondů určeny?

Fondy kvalifikovaných investorů jsou vhodné pro ty, kteří uvažují nad tím, že investují od 1 milionu korun a výše. Pojem kvalifikovaný investor napovídá, že na rozdíl od běžného podílového fondu nemůže do fondu kvalifikovaných investorů investovat každý, ale investor musí splňovat určité podmínky.

První podmínkou je dostatek finančních prostředků k investování, investoři musí do fondu kvalifikovaných investorů vložit alespoň minimální investici, kterou předepisuje zákon ČR, jedná se o 1 milion korun. Zároveň musí čestně prohlásit, že disponují pokročilejšími vědomostmi a zkušenostmi v oblasti investování a musí mít dostatečné finanční zázemí.

Vstupu do fondu kvalifikovaných investorů obvykle předchází ověřovací test vědomostí. Investor by si měl být samozřejmě vědom také možných rizik. Pokud se však rozhodne investovat například do fondu kvalifikovaných investorů VIHOREV CAPITAL je riziko vzhledem k robustní struktuře fondu minimální. Více o tom, jak skupina Vihorev chrání své investory před ztrátou, se dozvíte v tomto článku.

Fond kvalifikovaných investorů: Nízká míra rizika a vysoké zhodnocení

Investice do fondu kvalifikovaných investorů je spojena s několika klíčovými výhodami. V první řadě jsou fondy kvalifikovaných investorů regulované Českou národní bankou, na jejich provoz dohlíží také depozitář, kterým je banka, jež je také zodpovědná za toky peněz do fondu a z něj, jsou pravidelně auditovány a přeceňovány, musí pravidelně poskytovat informace investorům, a jsou tak zcela transparentní. Druhou nespornou výhodou oproti jiným formám investic je možnost nadstandardních výnosů a také absence starostí a povinností, které jsou spojeny s jinými typy investic do nemovitostí, například v podobě dlouhodobého nebo krátkodobého pronájmu.

Fond kvalifikovaných investorů VIHOREV CAPITAL: Garantovaný výnos 9 % až 9 % p.a.

Fond kvalifikovaných investorů VIHOREV CAPITAL garantuje výnos v rozmezí 9 % až 9 % p.a. Ve střednědobém až dlouhodobém horizontu však na investory čeká výnos nad 8 % p.a. vzhledem k takzvanému složenému úročení. Složené úročení znamená, že se už od prvního roku kromě vložené počáteční částky úročí i zhodnocení z předcházejících let.

Pokud byste například investovali minimální možnou částku, tedy 1 milion korun a setrvali ve fondu 10 let, celková částka k výplatě by činila 2 061 032 Kč a zdaněný výnos by tak dosáhl částky 1 061 032 Kč. I přesto, že některé fondy kvalifikovaných investorů jsou spojeny se vstupním poplatkem, který se obvykle pohybuje v rozmezí od 1 do 5 %, vstup do investičního fondu VIHOREV CAPITAL přímo přes skupinu Vihorev je zcela bez poplatků.

Věděli jste?

Největším obhospodařovatelem fondů kvalifikovaných investorů v České republice je společnost AVANT, která je také administrátorem a obhospodařovatelem fondu kvalifikovaných investorů VIHOREV CAPITAL, jehož výnos za posledních 12 měsíců činí 8,53 %.

Jak dlouho ve fondu kvalifikovaných investorů setrvat?

Jednou z častých otázek investorů je, jaký je doporučený investiční horizont. Odpovědí jsou minimálně 3 až 4 roky. Fondy kvalifikovaných investorů jsou totiž daňově zvýhodněné. Nejenže zisk fondu podléhá zdanění ve výši pouze 5 %, ale pokud však investor setrvá ve fondu alespoň po dobu 3 let, je od platby daně ze svého zisku z investice osvobozený.

Rozdíl mezi fondem kvalifikovaných investorů a běžným fondem

Možná také uvažujete nad tím, jak se výše popsaný fond kvalifikovaných investorů odlišuje od běžného fondu. Na otázku odpovídá odborník: „V první řadě je třeba odpovědět si na otázku, co si představujeme pod pojmem běžný fond. Fond kvalifikovaných investorů je pro investory nástrojem, který je spojený s komfortem, dohledem a naprostou transparentností. Fond kvalifikovaných investorů je primárně otevřeným fondem pro investory a funguje na základě standardně nastavených pravidel. Existují však také uzavřené investiční fondy (například velké nadnárodní fondy, privátní fondy apod.), které neumožňují vstup běžným retailovým investorům. Principiálně je tedy třeba rozlišovat otevřené a uzavřené fondy, tedy možnost přístupu retailových investorů či nikoliv,“ objasňuje Tomáš Wildt z investiční a developerské skupiny Vihorev Group.

Závěr

Fond kvalifikovaných investorů, který je spojený s minimální investicí ve výši 1 milion Kč, nabízí investorům skvělou příležitost, jak dosáhnout vysokého výnosu. Minimální garantovaný výnos je v případě fondu kvalifikovaných investorů VIHOREV CAPITAL 9 % až 9 % p.a. a bezpečnost fondu garantuje masivní struktura fondu skupiny Vihorev.